0186 603033

Wat wij vragen van u

Op de pagina Hoe wij u van dienst  zijn hebben wij aangegeven op welke wijze wij de cliënten van ons kantoor van dienst zijn. Maar dit kunnen wij alleen optimaal doen wanneer ook onze relaties hieraan meewerken. Daarom vragen wij u het volgende:

Informatie over elders lopende verzekeringen

Het kan zijn dat u ook verzekeringen heeft gesloten bij een andere instantie dan ons kantoor. Voor ons hoeft dit geen bezwaar te zijn. Maar wij moeten wel weten om welke verzekeringen het gaat. Want wanneer wij niet weten welke andere verzekeringen u hebt afgesloten, kunnen er onbedoeld gaten in uw verzekeringsportefeuille gaan ontstaan. Ook bestaat dan de kans dat wij u niet tijdig informeren over voor u belangrijke wijzigingen in rechtspraak en (fiscale en sociale) wetgeving. Daarom willen wij altijd een compleet overzicht hebben van de risico’s die u verzekerd heeft.

Als u, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval, tijdelijk niet bij machte bent om zelf uw belangen te behartigen, kunnen wij dit alleen voor u waarnemen wanneer wij een compleet overzicht hebben van de maatschappijen die benaderd moeten worden.

Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Het is erg belangrijk dat u ons informeert over veranderingen in uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een verhuizing, een andere baan, de start van een samenleving, een huwelijk, de geboorte van uw kind of de aankoop van een woning. En zo zijn er tal van andere gebeurtenissen die stuk voor stuk gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket.

Wij zullen initiatieven ontplooien om dergelijke veranderingen bij u te kunnen signaleren. Mijn Verzekeringen van BeneVia is daarvoor een geschikt medium. Daarbinnen kunnen we elkaar informeren over relevante zaken. Graag beschikken wij dan ook over uw e-mailadres. Dat kan bijdragen aan een adequate informatie-uitwisseling. Ook zullen wij waar nodig de telefoon pakken om met u zaken door te spreken. In uw eigen belang vragen wij u om altijd uw medewerking te verlenen,  formulieren terug te sturen en op eigen initiatief contact met ons op te nemen. Indien u aangeeft bepaalde veranderingen te verwachten, nemen wij tijdig contact met u op, om na te gaan of uw verzekeringen moeten worden aangepast. Alleen op die wijze kunnen wij uw verzekeringspakket optimaal laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie van dat moment.

Schades direct melden

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk informeert over een schade, waarvoor u een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering. Op dat moment kunnen wij namelijk direct maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen. Bijvoorbeeld door een deskundige te benoemen die zowel de oorzaak van de schade als de financiële gevolgen vaststelt. Directe actie op dit punt kan voorkomen dat later discussies met de verzekeringsmaatschappij gaan ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden door direct de bewijzen te verzamelen en vast te leggen.

Overbodig, maar wij verwachten dat onze relaties de waarheid spreken. Wij zijn op het gebied van verzekeringen uw belangenbehartiger. Maar wij verwachten dat onze cliënten ons altijd naar waarheid informeren. Zowel bij het aangaan van de verzekering als wanneer een beroep wordt gedaan op deze verzekering.

Indien wij onverhoopt geconfronteerd worden met een relatie die opzettelijk foutieve informatie verschaft met het doel de verzekeringsmaatschappij op oneigenlijke gronden te bewegen een verzekering af te sluiten of ten onrechte een uitkering te doen, dan zullen wij in het algemeen direct de relatie met deze relatie beëindigen.