0186 603033

Profiel BeneVia

Om u een duidelijk beeld te geven van BeneVia zullen wij allereerst enige algemene informatie aandragen. Zo kunt u zich een goed beeld vormen van wie wij zijn, hoe wij werken en welke kwaliteitscriteria wij stellen.

BeneVia in enkele woorden

BeneVia heeft zijn oorsprong in een aantal zelfstandig werkende assurantiekantoren, die zich voornamelijk richten op de regio Rijnmond en Drechtsteden. Het kantoor van de grondlegger is opgericht in 1959. De thans aangesloten kantoren bevinden zich verspreid over het werkgebied en hebben allen naast hun eigen uitstraling de toevoeging van BeneVia. Door de omvang van de groep zijn we in staat om op bepaalde onderdelen van de financiële dienstverlening specialisten in te zetten, zodat u verzekerd bent van een deskundig advies (ook in complexe zaken zoals uw pensioen).

De werkwijze van BeneVia kenmerkt zich door een hoge vakbekwaamheid, in combinatie met een persoonlijke band met onze relaties. Relaties zijn binnen onze kantoren mensen van vlees en bloed. Onze medewerkers kennen onze relaties en voelen zich verantwoordelijk om de belangen, die cliënten aan ons toevertrouwen, naar beste kunnen te behartigen.

Wij proberen dat met onze medewerkers elke dag weer waar te maken.

Dienstenassortiment

Wij kunnen onze relaties behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten. Tot de adviesgebieden van onze kantoren behoren:

 • Hypotheekadvisering
 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Spaar en beleggingsproducten
 • Pensioenen
 • Financieringen
 • Vermogensplanning
 • Employee benefits
 • Zakelijke (bedrijfsmatige) schadeverzekeringen

Ons zusterbedrijf

Heinenoord Assuradeuren, zusterbedrijf van BeneVia, heeft een eigen volmachtafdeling. Aan deze volmachtafdeling is door een groot aantal verzekeringsmaatschappijen het vertrouwen gegeven zodat zij zelf risico’s mogen accepteren, polissen mogen opmaken en schades mogen afhandelen. Voor u als klant heeft dat als groot voordeel dat alle zaken binnen één locatie blijven en dat zo uw zaken snel en soepel kunnen worden geregeld.

Wij zullen bij voorkeur, rekening houdend met uw belangen, uw polissen onderbrengen in één van de volmachten van ons zusterbedrijf.

Onafhankelijkheid

BeneVia heeft geen binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen waarin wij beperkt kunnen worden in onze advisering. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een objectief advies te kunnen geven. Juist door het feit dat wij onafhankelijk zijn kunnen wij u dié financiële instelling adviseren die het beste aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden. En net zo belangrijk: wij kunnen namens u onderhandelen. Net zo lang totdat wij voor u het best mogelijke resultaat hebben bereikt. Dat kan, omdat wij niet beperkt zijn onze in vrijheid van adviseren.

Medewerkers

De kwaliteit van ons kantoor is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Velen zijn al vele jaren succesvol aan ons kantoor verbonden.

Spread of business

Nederland telt honderden verzekeringsmaatschappijen. Het is niet mogelijk om voor elke verzekering of financiële dienst bij alle instellingen offertes op te vragen. Wij volgen daarom nauwlettend die instellingen die naar ons oordeel een goede prijs/ prestatieverhouding hebben. Hierbij letten wij op de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de premie. Maar ook op de wijze en snelheid waarmee de maatschappij schades afwikkelt. En natuurlijk op de vraag of de maatschappij ook op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Indien wij een advies geven over een te sluiten verzekering of andere financiële dienst, selecteren wij binnen deze groep van instellingen dié verzekering of financiële dienst die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt die ons advies vraagt. De lijst van maatschappijen die wij thans in onze adviezen betrekken is op aanvraag beschikbaar.

Beroepsvereniging

Het lidmaatschap van Adfiz vinden wij belangrijk. Om tot deze beroepsvereniging toegelaten te worden, moet worden voldaan aan hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid en professionaliteit. In dit kader dienen alle leden jaarlijks opleidingen te volgen om te zorgen dat men bijblijft binnen het eigen vakgebied. Daarnaast stelt Adfiz als voorwaarde dat het kantoor op geen enkele wijze gebonden is aan financiële instellingen zoals banken of verzekeringsmaatschappijen. Dit garandeert dat u van ons kantoor een objectief advies ontvangt.  Volmachtbedrijf Heinenoord Assuradeuren  is aangesloten bij de NVGA, de beroepsvereniging van de volmachtkantoren in Nederland.

Keurmerken

Binnen de verschillende adviesgebieden die BeneVia kent, willen wij voldoen aan de zwaarste eisen die onze beroepsgroep aan deze activiteiten stelt. Die kwaliteit laten wij objectief vaststellen. In dat kader is ons kantoor

 • De particuliere adviseurs, verbonden aan onze kantoren zijn zonder uitzondering erkend hypotheekadviseur en beschikken daarnaast over veel kennis en ervaring op het brede gebied van particuliere verzekeringen.
 • De zakelijke adviseurs beschikken eveneens over veel gespecialiseerde kennis en ervaring binnen hun vakgebied.

Er worden eisen gesteld aan de inrichting van adviesgesprekken en de daarbij te gebruiken informatie en documentatie. Daarnaast dienen alle adviseurs (maar ook vele binnendienstcollega’s) met grote regelmaat deel te nemen aan vakopleidingen. Dit om zeker te zijn dat de vakkennis op het gebied van hypotheken actueel blijft.

Permanente educatie dus.

Honorering

Indien u een verzekering afsluit ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. In bijna alle gevallen is dit toereikend voor de kosten die wij maken. In alle gevallen waarin wij onze relaties toch rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze werkzaamheden, wordt dit vóóraf met u besproken en vervolgens schriftelijk vastgelegd. Hierbij vermelden wij –waar nodig- ons uurtarief en tevens de schatting van de kosten die de werkzaamheden met zich mee zullen brengen. Ook kan er een vaste fee worden afgesproken en zelfs abonnementen gaan tot de mogelijkheden behoren. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Klanttevredenheidsmetingen

Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren. In dit verband laten wij regelmatig onderzoeken wat het oordeel van onze klanten is over onze dienstverlening.

Klachten

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt binnen 48 uur een reactie.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachtencollege. Relaties kunnen hier hun klacht voorleggen die dan door het Klachteninstituut wordt onderzocht.

KiFiD,
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Zie verder het document klachtenprocedure.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar mochten wij onverhoopt toch een fout maken, dan mag U daar uiteraard financieel nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

Code of ethics

Wij hechten aan eerlijk zaken doen. Vandaar dat wij binnen ons kantoor werken met een Code of ethics. Hierin hebben wij de normen vastgelegd waar al onze medewerkers geacht worden zich aan te houden. Een afschrift van deze Code of ethicsvindt u op deze site.

Algemene leveringsvoorwaarden

Ons kantoor hanteert algemene leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden regelen de juridische verhouding tussen onze cliënten en ons kantoor. Een exemplaar van onze algemene leveringsvoorwaarden zenden wij u op aanvraag graag toe.

WFT

Niet iedereen mag zomaar een assurantiekantoor beginnen. Voorwaarde is dat hiervoor een vakopleiding is gevolgd. Vervolgens dient men zich te wenden tot de AFM met het verzoek om opgenomen te worden in een speciaal voor assurantiebemiddelaars ingesteld register. De AFM controleert of de aanvrager daadwerkelijk de vereiste opleiding heeft gevolgd. Maar ook wordt gekeken of de antecedenten van de aanvrager in orde zijn.
Pas als aan alle voorwaarden is voldaan worden de vergunningen verstrekt.