0186 603033

Onze dienstverlening

Hoe wij u van dienst zijn

Onder Algemeen profiel heeft u de algemene informatie kunnen lezen over ons kantoor. Nu zullen we dieper ingaan op wat wij feitelijk voor u doen op het moment dat wij uw belangen op het gebied van verzekeringen mogen behartigen.

Klantbeoordelingen via Kiyoh

Via de onafhankelijke beoordelingssite Kiyoh.nl kunt u als (potentiële) klant onze dienstverlening beoordelen en inzien hoe klanten eerder BeneVia hebben ervaren. Klikt u het vierkantje om alle beoordelen te bekijken of een beoordeling te plaatsen.

 

Analyse van uw wensen

Voor elke verzekering die u wilt afsluiten wordt door ons een analyse van uw persoonlijke situatie gemaakt. Soms zijn hiervoor enkele vragen al voldoende. Een andere keer gaat de analyse veel verder.

Het belang van een dergelijke analyse mag u niet onderschatten. Neemt u als voorbeeld een reisverzekering. Deze kunt u overal aanschaffen. Maar wanneer u tijdens de vakantie risicovolle activiteiten gaat verrichten, zoals diepzeeduiken, hanggliding of bergbeklimmen, dan heeft u met een standaardreisverzekering niet voldoende bescherming. Niet alleen uit belangstelling, maar ook om een goede verzekering voor u te selecteren, zullen wij daarom altijd aan u vragen wat uw reisbestemming is. Een ander voorbeeld is de afstemming tussen uw inboedel en opstalverzekering zodat er geen gaten in dekking ontstaan.

Zo zijn er voor vele verzekeringen voorbeelden te geven om u te laten zien dat voor het afsluiten van de juiste verzekering een degelijke analyse van belang is.

Alternatieven waaruit u kunt kiezen

Het aanbod van verzekeringen is erg groot. Voor een niet deskundige lijken al die verzekeringen erg op elkaar. Niet voor niets wordt wel eens gezegd: Zolang er niets gebeurt, heeft iedereen de beste verzekering.

Maar in de praktijk kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Die verschillen bestaan niet alleen in de voorwaarden van de verzekering, maar ook in de premie. En niet te vergeten de wijze waarop de betreffende maatschappij een schade beoordeelt. De ene maatschappij kijkt strikt naar de letter van de polisvoorwaarden. Terwijl de andere maatschappij vooral ook de bedoeling van de polis in het oog houdt. Het is ons vak om de verschillen te kennen en voor u te vertalen.

Binnen de selectie die wij voor u hebben gemaakt geven wij u aan welke alternatieven u heeft, waarbij wij de voor- en nadelen van elk alternatief aan u toelichten.

Motivatie voor de keuze

Wanneer wij u een verzekering van een bepaalde maatschappij adviseren, geven wij u een motivatie waarom wij juist voor die maatschappij hebben gekozen. Dat kan zijn omdat wij goede ervaringen hebben met bijvoorbeeld de wijze waarop deze maatschappij schades afwikkelt. Maar het kan ook zijn dat wij deze maatschappij adviseren, omdat die het beste aansluit bij de andere verzekeringen die u al eerder heeft afgesloten.

Aanvraag van de verzekering

Wij verzorgen voor u de aanvraag van de verzekering. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij u behulpzaam zijn bij het invullen van het aanvraagformulier. Hierbij is het belangrijk om alle vragen van de maatschappij volledig en correct te beantwoorden. Want wanneer vragen verkeerd beantwoord worden, kan dit er toe leiden dat bij een schade de maatschappij het recht heeft om de uitkering te weigeren. Wij zien het als onze taak te voorkomen dat relaties onbedoeld verkeerde gegevens vermelden in hun aanvraag voor een verzekering.

Uiteraard zorgen wij vervolgens dat de aanvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats bij de verzekeringsmaatschappij van uw keuze in behandeling wordt genomen.

Verzorgen van voorlopige dekking

Tussen het moment waarop u de aanvraag voor het afsluiten van een verzekering indient en het moment waarop de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsdocumenten opstuurt, kan enige tijd liggen. Het is belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer precies de dekking van de verzekering van kracht gaat. Hierover mogen in uw belang geen misverstanden bestaan.

In een aantal gevallen kunnen wij overgaan tot het verlenen van een zogenaamde voorlopige dekking. Deze voorlopige dekking geeft u bescherming in de situatie dat u te maken krijgt met een schade, ongeval of overlijden tussen het moment waarop u de aanvraag voor de verzekering heeft ingediend en het moment waarop de verzekeringsmaatschappij de verzekering daadwerkelijk in laat gaan.

Hoewel de kans klein lijkt dat juist in die korte tussenfase u als cliënt geconfronteerd wordt met een schade, komt dit toch regelmatig voor. Daarom besteden wij altijd aandacht aan de vraag of een voorlopige dekking gewenst en mogelijk is.

Opzeggen van de oude verzekering

Het kan zijn dat u een nieuwe verzekering wilt afsluiten terwijl er nog verzekeringen lopen bij andere instanties of kantoren. Wij verzorgen voor u alle administratie die nodig is om de bestaande verzekeringen die u wilt stoppen te beëindigen. Daar waar u recht heeft op teruggave van een deel van de door u betaalde premie, zullen wij trachten deze voor u terug te krijgen.

Controle verzekeringsdocumenten

De verzekeringsmaatschappij stelt de verzekeringspolis samen op basis van de informatie van het aanvraagformulier. Hierbij kunnen fouten worden gemaakt. Indien deze niet tijdig worden gesignaleerd, kan dit vervelende gevolgen hebben op het moment dat u een beroep moet doen op de verzekering. Vandaar dat wij alle verzekeringsdocumenten controleren of deze conform uw aanvraag zijn opgemaakt. Als de verzekeringsmaatschappij hierin fouten heeft gemaakt, zorgen wij dat deze fouten worden gecorrigeerd.

Archivering

Uiteraard ontvangt u de originele verzekeringsdocumenten. Maar wij houden gedurende geruime tijd een digitale kopie van deze documenten in onze archieven. Wanneer u dus een document kwijt raakt, kunt u altijd een beroep op ons doen. De kans is dan groot dat wij hiervan nog een afschrift in onze administratie hebben.

Beheer van de verzekering die u hebt afgesloten

Gedurende de looptijd van de door u afgesloten verzekering, beheren wij namens u deze verzekering. Indien zich wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een adreswijziging, dan zorgen wij dat uw verzekering wordt aangepast aan deze veranderingen. Natuurlijk kunnen wij dit alleen doen wanneer u ons tijdig over deze veranderingen informeert.

Indien de verzekeringsmaatschappij u over bepaalde zaken wil informeren, zullen wij er op toezien dat u deze informatie ontvangt. Hierbij kunnen wij desgewenst een nadere toelichting geven.

Actueel houden van de verzekering

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak er samen met u voor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten op uw wensen.

Hierbij gaat het vooral om veranderingen die gevolgen hebben voor de aard van de dekking. Wanneer u bijvoorbeeld meer bezittingen krijgt, kan het gewenst zijn om het verzekerde bedrag te verhogen. Maar ook kan het gebeuren dat bepaalde risico’s in uw situatie zodanig zijn afgenomen dat het misschien niet langer nodig is om de verzekering te laten bestaan.

Wij hebben de intentie om -door middel van periodieke contacten  met u- ons in te spannen om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. Dus niet te weinig verzekerd. Maar ook niet te veel. Ook u kunt daarin een belangrijke rol spelen. Zie document  Wij vragen ook iets van u .

Het verzorgen van de uitkering

Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Allemaal situaties waarbij u waarschijnlijk uw aandacht aan andere zaken moet besteden. Namens u verzorgen wij alle contacten met de verzekeringsmaatschappij. Hierbij zien wij er op toe dat u zo spoedig mogelijk die uitkering ontvangt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft.

Hierbij gaat het vaak om het volgende traject:

Wij helpen u met het invullen van de documenten die nodig zijn om de uitkering aan te vragen. Hierbij letten wij er op dat alle vragen die voor de maatschappij belangrijk zijn, worden beantwoord. Ook weten wij welke aanvullende documentatie de verzekeringsmaatschappij moet hebben om over het verzoek te kunnen beslissen. Zo veel als mogelijk zorgen wij ervoor dat de maatschappij de gegevens volledig en correct ontvangt. Hierdoor wordt de afwikkeling van de aanvraag tot uitkering in belangrijke mate versneld.

Namens u bewaken wij de voortgang van het dossier bij de maatschappij. In bepaalde situaties kunnen wij aandringen op een voorschot op de uitkering die de verzekeringsmaatschappij later zal verrichten.

Wij brengen alleen verzekeringen onder bij verzekeringsmaatschappijen waarvan wij zelf overtuigd zijn dat men correct met verzoeken tot uitkering omgaat. Toch kan het gebeuren dat een verzekeringsmaatschappij de polisvoorwaarden op een andere wijze uitlegt dan wij dat doen. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Maar in die gevallen waar dit wel gebeurt, gaan wij namens u de inhoudelijke discussie met de maatschappij aan. Wij zullen dan de argumenten aandragen op basis van gelijkwaardige expertise waarom wij van mening zijn dat u op grond van de polisvoorwaarden wel recht heeft op een uitkering.

Controle premietarief

Over de verzekering die u afgesloten heeft, bent u een premie verschuldigd. Wij controleren of de verzekeringsmaatschappij de juiste tarieven voor u hanteert. De hoogte van de tarieven kan van tal van omstandigheden afhangen. Denkt u hierbij aan zaken als uw postcode, de aard en waarde van het object. En bij levensverzekeringen kan dat gaan over de vraag of u wel of niet rookt. Juist door de vele variaties die er in de premiestelling bestaan, is een vergissing snel gemaakt. Wij controleren daarom namens u of het juiste tarief is gehanteerd.

Gespreide premiebetaling

In veel gevallen is het mogelijk de premies van uw verzekeringen gespreid te betalen. Bijvoorbeeld per kwartaal of per maand. Dit voorkomt dat u ineens premies voor een heel jaar moet betalen op een moment dat u dat misschien net even niet uitkomt.

Verstrekken periodieke aanvullende informatie

Periodiek informeren wij u over algemene ontwikkelingen binnen ons vakgebied waarvan wij veronderstellen dat die voor u van belang kunnen zijn. Naast onze periodieke persoonlijke contacten sturen wij onze relaties indien nodig een nieuwsbrief. Bovendien kunt u op de website aanvullende informatie vinden.

Privacy

Dagelijks komen wij in aanraking met vertrouwelijke gegevens van onze relaties. Het spreekt vanzelf dat wij zeer zorgvuldig omgaan met deze informatie. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering van deze gegevens, als voor het gebruik van deze gegevens. Wij gebruiken de gegevens enkel en alleen voor het doel waarmee u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Het spreekt als vanzelf dat wij deze gegevens nooit aan derden ter beschikking zullen stellen.