0186 603033

Beloningsbeleid

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een vaste beloning die in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Hierbij is van belang dat er een gezonde verhouding is tussen de vaste beloning en de variabele beloning van aandeelhouders / bestuurders.

Ook ten aanzien van de beloning van medewerkers en in het bijzonder medewerkers met een commerciële functie hebben wij beloningsbeleid vastgelegd. De medewerkers ontvangen een vaste beloning. Er is geen sprake van variabele beloningscomponenten. Het gestelde in artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.


Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.